Recent content by dotkickpra1  1. D

    10 most beautiful and unique bicycles in the world

    Có hai mục tiêu quan trọng khi thiết kế bìa tạp chí; Đầu tiên là thu hút sự chú ý của người mua tiềm năng và thứ hai là thể hiện nội dung hoặc chủ đề của tạp chí. Thiết kế một trang bìa đạt được cả hai mục...
  2. D

    10 most beautiful and unique bicycles in the world

    Bicycles are becoming more and more beautiful when small manufacturers, shops and private designers are pouring gray matter into this kind of vehicle. According to the Earth Policy Institute (an environmental protection group based in the US), the production of bicycles has increased fourfold...