At this site, you can see works of Scooter service, auerography, repair scooters

Discussion in 'Cycling Equipment' started by [email protected], Apr 18, 2006.

 1. úÄÅÓØ ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÒÁÂÏÔÕ
  ÍÁÓÔÅÒÓËÏÊ ÐÏ ÒÅÍÏÎÔÕ ÓËÕÔÅÒÏ× -
  óËÕÔÅÒ-óÅÒ×ÉÓ.ÒÕ.
  http://www.scooter-service.ru
  ðÏÍÉÍÏ ÓÔÁÔÅÊ ÐÏ ÒÅÍÏÎÔÕ É
  ÜËÓÐÌÕÁÔÁÃÉÉ ÓËÕÔÅÒÁ, ÷Ù ÔÁË ÖÅ
  ÓÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÒÁÂÏÔÙ ÍÁÓÔÅÒÓËÏÊ
  ÐÏ ÁÜÒÏÇÒÁÆÉÉ É ÕÚÎÁÔØ ÏÂ ÜÔÏÍ
  ÐÏÂÏÌØÛÅ. úÁÈÏÄÉÔÅ.

  -
  Hi! At this site, you can see works of Scooter service , look at this
  site http://www.scooter-service.ru
  Articles about repair scooters, about tuning and other! An you can see
  gallery of works by auerography!
  It's cool, look at this site! And you can fing PREVED! :)
   
  Tags:


 2. Neil Brooks

  Neil Brooks Guest

  <[email protected]> wrote in message
  news:[email protected]
  > úÄÅÓØ ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÒÁÂÏÔÕ
  > ÍÁÓÔÅÒÓËÏÊ ÐÏ ÒÅÍÏÎÔÕ ÓËÕÔÅÒÏ× -
  > óËÕÔÅÒ-óÅÒ×ÉÓ.ÒÕ.
  > http://www.scooter-service.ru
  > ðÏÍÉÍÏ ÓÔÁÔÅÊ ÐÏ ÒÅÍÏÎÔÕ É
  > ÜËÓÐÌÕÁÔÁÃÉÉ ÓËÕÔÅÒÁ, ÷Ù ÔÁË ÖÅ
  > ÓÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÒÁÂÏÔÙ ÍÁÓÔÅÒÓËÏÊ
  > ÐÏ ÁÜÒÏÇÒÁÆÉÉ É ÕÚÎÁÔØ ÏÂ ÜÔÏÍ
  > ÐÏÂÏÌØÛÅ. úÁÈÏÄÉÔÅ.


  Cyrillic's just weird.

  I mean ... how do you pronounce a "3?"
   
 3. Dan

  Dan Guest

  Neil Brooks wrote:
  > <[email protected]> wrote in message
  > news:[email protected]
  >> úÄÅÓØ ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÒÁÂÏÔÕ
  >> ÍÁÓÔÅÒÓËÏÊ ÐÏ ÒÅÍÏÎÔÕ ÓËÕÔÅÒÏ× -
  >> óËÕÔÅÒ-óÅÒ×ÉÓ.ÒÕ.
  >> http://www.scooter-service.ru
  >> ðÏÍÉÍÏ ÓÔÁÔÅÊ ÐÏ ÒÅÍÏÎÔÕ É
  >> ÜËÓÐÌÕÁÔÁÃÉÉ ÓËÕÔÅÒÁ, ÷Ù ÔÁË ÖÅ
  >> ÓÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÒÁÂÏÔÙ ÍÁÓÔÅÒÓËÏÊ
  >> ÐÏ ÁÜÒÏÇÒÁÆÉÉ É ÕÚÎÁÔØ ÏÂ ÜÔÏÍ
  >> ÐÏÂÏÌØÛÅ. úÁÈÏÄÉÔÅ.

  >
  > Cyrillic's just weird.
  >
  > I mean ... how do you pronounce a "3?"
  >
  >

  That should be "How do you pronounce an 3."
   
 4. Neil Brooks

  Neil Brooks Guest

Loading...
Loading...