Friday's EuroFile: Pereiro wants apology; Unibet to test DNA; something different for '08 Tour (Velo