Where studs meet the snow Downhill Mountain Biking on a black diamond ski slope at speeds exceeding